Grant


Grantová výzva

Grantová výzva Srdcerváči 2017 byla zahájena 8. září 2017.


Uzávěrka podání žádostí byla 15. 11. 2017

 

Svůj projekt můžete opět přihlásit ve třech grantových programech: 

 1. Rozvoj podnikání osob samostatně výdělečně činných, které jsou osobami se zdravotním postižením.
 2. Otevření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, pořízení materiálního či hmotného vybavení nutného pro rozvoj daných míst u zaměstnavatelů, kteří mají víc jak 50% chráněných pracovních míst dle zákona o zaměstnanosti.
 3. Rozvoj pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na běžném trhu práce.

1. Rozvoj podnikání osob samostatně výdělečně činných, které jsou osobami se zdravotním postižením

Možné typy projektů:

 • Investice do rozšíření modernizace zařízení
 • Založení OSVČ – uznatelné náklady i poplatky nutné pro založení OSVČ
 • Investice za účelem zlepšování pracovních podmínek
 • Provozní náklady, činnost zaměřená na získání a udržení podnikání

Oprávnění žadatelé: osoby samostatně výdělečně činné, které jsou OZP

2. Otevření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, pořízení materiálního či hmotného vybavení nutného pro rozvoj daných míst u zaměstnavatelů, kteří mají víc jak 50% chráněných pracovních míst dle zákona o zaměstnanosti.

Možné typy projektů:

 • Investice do rozšíření modernizace zařízení
 • Investice za účelem zlepšování pracovních podmínek
 • Provozní náklady, činnost zaměřená na získání a udržení podnikání
 • Vzdělávání zaměstnanců

Oprávnění žadatelé: Organizace zaměstnávající více jak 50% osob se zdravotním postižením – neziskové i podnikající organizace

3. Rozvoj pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na běžném trhu práce

Možné typy projektů:

 • Investice do rozšíření modernizace zařízení
 • Investice za účelem zlepšování pracovních podmínek
 • Provozní náklady, činnost zaměřená na získání a udržení podnikání
 • Vzdělávání zaměstnanců

Oprávnění žadatelé: Neziskové i podnikající organizace

 

Uzávěrka podání žádostí je 15. 11. 2017


Žádosti zasílejte jak v elektronické, tak tištěné verzi.
Elektronicky žádosti zasílejte na granty@nfozp.cz  - do předmětu uveďte Grant a jméno žadatele.

V tištěné verzi žádosti zasílejte na adresu:
 
Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Sokolovská 75/103
186 00 Praha 8 Karlín
Heslo GRANT

Výsledky grantového řízení pro rok 2017 najdete na našich stránkách v lednu 2018.  

Podmínkou zařazení do grantového řízení je řádné a úplné vyplnění všech níže uvedených dokumentů a dodání rozpočtu projektu. Jednotlivci i organizace se do grantového řízení mohou hlásit opakovaně.


 
Podklady pro žadatele

Formuláře doku­mentů ke stažení:
Formulář žádosti o grant
Formulář rozpočtu 
Závěrečná zpráva
Finanční vyúčtování projektu 

Grantové podmínky

Doba realizace 
Projekty budou realizovány maximálně po dobu 18 měsíců se zahájením nejdříve od 1. 1. 2018 a nejpozději do 30. 06. 2019.

Kritéria při posuzování projektů 
 • Realizovatelnost projektu, přiměřenost projektu 
 • Společenská potřebnost projektu 
 • Velikost cílové skupiny
 • Přínos projektu pro cílové skupiny 
 • Schopnost organizace řídit a realizovat projekty 
 • Kvalita zpracování projektu 
 • Vznik nového pracovního místa 
 • Vznik nového výrobního programu 
 • Rozšíření výroby/nabídky služeb 

Hodnocení žádosti 
Žádosti, které budou splňovat formální a věcné požadavky, budou hodnoceny odbornou grantovou komisí. 

Neuznatelné náklady 
 • osobní náklady – neuznatelné jsou u projektů oblasti č. 1 a č. 2 
 • osobní náklady vyplývající z dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce 
 • úroky 
 • odměny statutárních zástupců 
 • penále 
 • splátky nedoplatků 
 • tvorba zisku 
 • rekonstrukce nebo zařízení budov/prostor je možno pouze v případě, že je jasně specifikována nezbytnost rekonstrukce ve vztahu k rozvoji nebo vytvoření pracovního místa pro osoby se zdravotním postižením 
 • občerstvení, pokud nemá jasnou vazbu na projektu 
 • alkoholické nápoje 
 • poskytování finančních i nefinančních darů 
 • poskytování záloh pokud jejich termín zúčtování přesáhne termín realizace projektu 
 • přerozdělení finančních prostředků dalším organizacím

Rámcové smluvní podmínky 
S příjemcem grantu bude uzavřena smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku. Po podepsání smlouvy bude příjemci zaslána záloha ve výši 60% celkového nadačního příspěvku. Příjemce bude mít povinnost podat průběžnou monitorovací zprávu včetně vyúčtování poskytnutých finančních prostředků a to nejpozději do 6 měsíce od začátku projektu. Vyjádření k průběžné monitorovací zprávě bude zasláno nejpozději do 60 dnů. Po schválení této průběžné monitorovací zprávy bude příjemci, nejpozději do 30 dnů, zasláno zbývajících 40% poskytnutého nadačního příspěvku. Po ukončení projektu je příjemce povinen nejpozději do 30 dnů po ukončení projektu zaslat závěrečnou zprávu včetně vyúčtování finančních prostředků. 

Konzultace 
V rámci grantového řízení budou žadatelům poskytovány konzultace. Dotazy zasílejte na adresu granty@nfozp.cz . Odpověď bude žadateli zaslána do 5 pracovních dnů. Do předmětu uveďte – konzultace grantové řízení a název organizace. Poslední konzultace bude poskytnuta na emaily zaslané nejpozději 10 dnů před termínem podání žádosti.


 
Výsledky grantového řízení

Výsledky grantového řízení za 2016 - viz také článek o předávání grantů a fotogalerie

Výsledky grantového řízení za 2015

Výsledky grantového řízení za 2014
Výsledky grantového řízení za 2013

 

Pokud Vás zajímá, jak se dnes daří podpořeným projektům, aktuální články najdete zde .


Sledujte nás na sociálních sítích!