Všeobecné podmínky

Srdcerváči - všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky katalogu hmotných darů a zážitků respektive odměn za dar poskytnutý prostřednictvím www.srdcervaci.cz.

 

I.

Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné podmínky (dále jen „VP“) se vztahují pro získání odměny (voucher na zážitek a expertního dobrovolníkači hmotný dar) za poskytnutý finanční dar Nadačnímu fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále NFOZP), který bude zaslán prostřednictvím portálu www.srdcervaci.cz, či objednání produktů kolekce Original By Srdcerváči, na které může NFOZP na vyžádání zaslat fakturu. Pokud nedojde k vyžádání faktury při potvrzení objednávky, je finanční transakce považována za dar a produkt je odměnou za něj. Majitelem a provozovatelem je Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (registrovaným Městským soudem v Praze, nadační rejstřík, oddíl N, vložka 645, IČ: 27 91 71 69.

1.2. Registrujícím jednotlivé dárce/objednávající, správcem stránek www.srdcervaci.cz a dodavatelem odměny ve formě hmotného daru, zážitku, expertního dobrovolnictví, který bude potvrzen zasláním elektronického voucheru, či dodavatelem výrobku, je  NFOZP. 

1.3. Práva a povinnosti dodavatele, dárce a NFOZP se řídí těmito VP a českým právním řádem. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VP se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními souvisejícími právními předpisy.

 

II.

Vznik darovací smlouvy

2.1. Dodávka odměny ve formě voucheru na zážitek, expertní dobrovolnictví, hmotného daru se uskuteční pouze na základě připsání finanční částky daru na účet NFOZP a to pod variabilním symbolem (číslo objednávky) vybrané odměny z katalogu na www.srdcervaci.cz. Výběr odměny za finanční dar proběhne dle aktuální nabídky odměn za dar zveřejněný na www.srdcervaci.cz.

Dodávka objednaného zboží z kolekce Original By srdcerváči se uskuteční pouze na základě připsání finanční částky na účet NFOZP a to pod variabilním symbolem, který je totožný s číslem objednávky.

2.2. Každá objednávka odměny musí obsahovat tyto podstatné údaje:

a) identifikační údaje dárce – jeho jména, příjmení, adresy trvalého bydliště, e-mailové adresy, telefonního čísla;

b) místo dodání, nebude-li místo dodání uvedeno, má se za to, že je jím adresa trvalého bydliště dárce.

Neobsahuje-li objednávka odměny požadované údaje, nepovažuje se za řádnou objednávku a není možné ji tak, jak byla dárcem odeslána, potvrdit. 

Každý objednávka, která není darem, musí obsahovat tyto identifikační údaje: jméno objednávajícího subjektu, jméno objednávající osoby, sídlo a adresu dodání, e-mailové spojení na kontaktní osobu, telefonní číslo na kontaktní osobu, žádost o vystavení faktury.

Neobsahuje-li objednávky požadované údaje, nepovažuje se za řádnou objednávku a není možné ji tak, potvrdit. 

2.3. Objednávka je doručena dodavateli prostředky elektronické komunikace. Dárce učiněním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito VP a souhlasí s nimi.

2.4. Po doručení objednávky dodavatel zpravidla do 1 hodin od jejího doručení potvrdí dárci e-mailem její obdržení. Není-li do 24 hodin od doručení objednávky dárci odesláno potvrzení objednávky ze strany dodavatele, objednávka nebyla přijata a zaniká.

2.5. Doručením potvrzení o přijetí daru na účet NFOZP je mezi stranami uzavřena smlouva o daru (dále také jako „smlouva“). Darovací smlouva bude dárci na vyžádání zaslána elektronicky na email uvedený v objednávce. Poštou odesíláme darovací smlouvy pouze na vyžádání. K vystavení originálu darovací smlouvy NFOZP je třeba kontaktovat sekretariát NFOZP prostřednictvím emailové adresy srdcervaci@nfozp.cz. Potvrzení o daru lze vystavit pouze na majitele účtu, z něhož byl odeslán dar na účet NFOZP.

2.6. NFOZP či dodavatel si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část v těchto případech:

a) daná odměna byla již jiným dárcem či subjektem vybrána

b) existuje jiný relevantní důvod, pro který dárci již nelze vystavit potvrzení o daru a danou odměnu mu zaslat. V případě, že tato situace nastane, kontaktuje  NFOZP či dodavatel bez zbytečného odkladu dárce za účelem dohody o dalším postupu.

 

III.

Platební způsoby poskytnutí daru, dodání odměny

3.1. Odměna se dodává na místo dodání určené dárcem/objednatelem v objednávce. Dárce/objednatel může zvolit i jiné místo dodání odměny, než které označil jako svoji adresu trvalého bydliště. V takovém případě dárce/objednatel uvede v objednávkovém formuláři toto místo dodání a kontaktní osobu zmocněnou k převzetí odměny v tomto místě. Hmotné dary se dodávají pouze na území České republiky. Ve výjimečných případech je možné hmotný dar zaslat i do zahraničí a to pouze v případě, že budou dárci/objednateli připočteny dodatečné náklady na dopravu a přijata platba převodem předem nebo pomocí platební karty. 

Bankovní údaje pro zahraniční platbu. 
Účet: 53333335 / 0300 CZK
název účtu: NADACNI FOND PRO POD
IBAN CZ20 0300 0000 0000 5333 3335
BIC (SWIFT) CEKOCZPP

3.2. Místo a termín dodání potvrdí dodavatel dárci/objednateli v potvrzení objednávky.

3.3. Lhůta pro odeslání odměny/zboží činí 5 pracovních dní. Objednávky budou vyřízeny obvykle následující pracovní den po přijetí platby.

3.4. Odměna je dodávána těmito způsoby:

a) Odměna ve formě zážitku bude předána dárci formou voucheru respektive vygenerovaným kódem voucheru, zaslaným do e-mailu, který dárce uvedl v objednávkovém formuláři. Voucher je také možno vygenerovat na stránce www.srdcervaci.cz/generovani-voucheru-a-certifikatu. Pro vygenerování voucheru musí dárce vyplnit číslo objednávky a objednací kód jednoho ze zážitků, který je uveden v e-mailu potvrzujícím přijetí platby. Chcete-li dárce zážitek či expertní dobrovolnictví věnovat jako dárek, má možnost vyplnit jméno obdarovaného do kolonky „Jméno“. Vygenerované vouchery s podrobným popisem zážitku (místem a časem konání, kontaktními údaji na kontaktní osobu za poskytovatele zážitku a podrobným popisem zážitku včetně certifikátů) zašle systém dárci obratem na uvedený e-mail.

b) Odměna ve formě hmotného daru bude zaslána prostřednictvím NFOZP a jeho smluvního partnera. K vybrané odměně ve formě hmotného daru bude přičtena částka za poštovné a balné. 

3.5. V případě nezastižení dárce/objednatele  na adrese místa dodání postupuje NFOZP podle pravidel dopravce stanovených pravidel pro doručování. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení zboží je dárce/objednatel povinen uhradit na výzvu NFOZP.

3.6. Dárce, popřípadě jiná osoba, která je k převzetí odměny dárcem zmocněna, musí svým podpisem na příslušném dokumentu potvrdit řádné převzetí objednané odměny spolu se všemi uvedenými doklady.

3.7. Nebezpečí škody na odměně přechází z dodavatele předáním věci k přepravě třetí osobě (přepravci).

 

IV.

Pravidla pro uskutečnění zážitku

4.1. Každý voucher obsahuje unikátní kód, kterým se musí účastník prokázat, před uskutečněním zážitku či expertního dobrovolnictví, vámi určené kontaktní osobě. Bez tohoto kódu nemůže příchozí zážitek či expertní dobrovolnictví,absolvovat. Kromě unikátního kódu obsahuje voucher přesnou adresu konání a kontakt na vámi určenou osobu, která bude zážitkem či expertním dobrovolnictvím, provázet.

4.2. Voucher je přenosný, jméno uvedené na voucheru se proto nemusí shodovat  se jménem osoby, která dorazí na místo konání zážitku či expertního dobrovolnictví. V tomto ohledu je důležité, aby se účastník prokázal unikátním kódem voucheru.

4.3. V případě, že zážitek či expertní dobrovolnictví, má volitelný termín konání, na němž je potřeba se předem domluvit se zástupcem poskytovatele zážitku či expertním dobrovolníkem, je povinnost kontaktovat poskytovatele či expertního dobrovolníka na straně účastníka.

4.4. Termín zážitku a expertního dobrovolnictví je neměnný a nelze jej přesouvat ani jinak kompenzovat jeho neuskutečnění z jakkoli vážných důvodů, které by účastník uvedl.

4.5. Platnost voucheru, kde zážitek či expertní dobrovolnictví lze uskutečnit v určitém časovém období a tím spojenou předchozí domluvou, nelze prodloužit.

4.6. V případě, že se účastník nemůže dostavit na sjednané místo v domluvný čas, má povinnost o tom informovat poskytovatele zážitku expertního odobrovolníka nejpozději 48hodin (pouze z náhlých důvodů lze v menším časovém intervalu) před konáním, aby tak nebyl marněn čas zástupce poskytovatele zážitku.

4.7. Děti do jednoho roku mají vstup zdarma. Ostatní účastníci musí mít vlastní platný voucher.

 

V.

Poskytnutí finančního daru a výběr odměny za dar

5.1.  Hmotné dary, zážitky a expertní dobrovolnictví jako odměna za finanční dar vázající se na výši finančního daru, jsou zveřejněny na www.srdcervaci.cz

5.2. Poskytnutí daru ve prospěch NFOZP  je možné následujícími způsoby:

a) platba pomocí platební brány GoPay

b) běžným bankovním převodem

c) platba platební kartou

5.3. Finanční dary uskutečňované bezhotovostně se považují za provedené okamžikem jejich připsání na transparentní účet NFOZP.

 

VI.

Odstoupení od smlouvy

6.1. Dárce není oprávněn od finančního daru odstoupit, nárokovat ho zpět po poukázání finančního obnosu na účet NFOZP.

 

VII.

Odpovědnost za vady

7.1. Odpovědnost dodavatele za vady se řídí příslušnými právními předpisy České republiky v platném znění.

7.2. Reklamaci lze uplatnit pouze na zaslané hmotné dary/zboží z kolekce Original by Srdcerváči, a to ihned nebo nejpozději do 24 hodin od doručení zásilky. Zásilku tedy, prosím ihned po doručení pečlivě zkontrolujte!

Zásilku je možno reklamovat pokud:

a) zásilka je poškozená přepravou. Obal je na pohled zjevně poničen nebo zvenku vypadá v pořádku, ale uvnitř je zboží poškozeno.

b) zásilka se při přepravě ztratila celá nebo její část

Doporučení! V případě, že je zásilka (obal) na pohled zjevně poničena, otevřít zásilku přímo před dopravcem. Pokud bude zásilka poškozena, vyplňte zápis o škodě přímo s dopravcem. Poškozený obal nevyhazujte - nechte si ho po dobu 7 dnů pro případ kontroly od přepravce.

7.3. Reklamaci na dodání hmotných darů/zboží z kolekce Original by Srdcerváči lze uplatnit vůči dodavateli do 24 hodin od doručení e-mailem na srdcervaci@nfozp.cz.

Dárce je povinen při reklamaci jednoznačně identifikovat příslušné číslo daru (uvést: číslo a den objednávky, datum převzetí odměny, číslo zásilky); dodat popis poškození včetně fotodokumentace a doložit, že je osobou oprávněnou k uplatnění nároku.

 

VIII.

Zpracování osobních údajů

8.1. NFOZP zpracovává osobní údaje dárce pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky NFOZP, pro marketingové účely vč. personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.

8.2. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji NFOZP, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem NFOZP nakládá s osobními údaji dárce, jaké informace o dárci ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv dárce v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat. 

8.3. V souvislosti se zpracováním osobních údajů NFOZP prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

9.1. NFOZP ručí za pravost všech hmotných darů. Všechny hmotné dary byly věnovány NFOZP pouze pro projekt Srdcerváči a to jejich původním vlastníkem nebo zastupující třetí stranou na základě smluvního vztahu.

9.2. Svojí účastí na zážitku či setkáním s expertním dobrovolníkem  projevuje každý přímý účastník  (myslí se tím skutečný účastník, nikoli dárce finančního daru, který si zážitek či expertní dobrovolnictví vybere jako odměnu z katalogu na www.srdcervaci.cz) souhlas s tím, že se zúčastňuje tohoto zážitku či expertního dobrovolnictví na vlastní nebezpečí a je si vědom, že NFOZP ani poskytovatel zážitku nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění a škody vzniklé účastníkům během konání. Dále svojí účastí souhlasí s tím, že jejich zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům dané akce/zážitku.

9.3. Pokud není na voucheru uvedeno jinak, den konání zážitku/akce/expertního dobrovolnictví je pevně daný. Nelze sjednat náhradní termín. A to ani v případě výjimečné události.

9.4. Pokud je na voucheru uvedeno, že termín zážitku/akce/expertního dobrovolnictví je na dohodě dárce a poskytovatele akce/zážitku/expertního dobrovolnictví, a tato informace je též uvedena u dané odměny v katalogu na www.srdcervaci.cz, nemá NFOZP povinnost sjednat termín plnění  akce/zážitku/expertního dobrovolnictví. Tato povinnost  je pouze na  straně dárce, aby se na termínu plnění domluvil s poskytovatelem akce/zážitku/expertního dobrovolnictví.

9.5. V případě, že má poskytovatel daru z katalogu ve formě zážitku či expertního dobrovolnictví, stanoveny podmínky účasti na zážitku či expertním dobrovolnictví, zasláním finančního daru a učiněním objednávky odměny dává dárce a přímý účastník zážitku či expertního dobrovolnictví, bez rozlišení, zda se jedná o tu samou osobu či nikoli, souhlas s podmínkami účasti na zážitku či expertním dobrovolnictví.

9.6. Pro posouzení všech ustanovení darovací smlouvy a případné spory z této smlouvy je rozhodné právo České republiky a příslušné jsou soudy České republiky.

9.7. Aktuální znění těchto VP je zveřejněno pouze na www.srdcervaci.cz. Odesláním daru potvrzuje dárce svůj výslovný, úplný a bezvýhradný souhlas se zněním aktuálních VP.

9.8. NFOZP je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit VP s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí předcházet datu vyhlášení jejich nového znění na internetových stránkách www.srdcervaci.cz. Obsahuje-li smlouva úpravu práv a povinností smluvních stran odlišnou od znění těchto VP, má přednost znění smlouvy.

9.9. V rámci VP se pojmem dárce rozumí fyzická či právnická osoba, která zaslala finanční dar a z katalogu si vybrala odměnu v podobě hmotného daru nebo zážitku. Poskytovatel zážitku je subjekt, který věnoval NFOZP pro projekt Srdcerváči unikátní hmotný dar, expertní dobrovolnictví nebo zážitek prezentující se v katalogu na www.srdcervaci.cz.

9.10. Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 24. 5. 2018.

 

 


Sledujte nás na sociálních sítích!