Srdcerváči – všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky katalogu hmotných darů a zážitků respektive odměn za dar poskytnutý prostřednictvím www.srdcervaci.cz.

I.

Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné podmínky (dále jen „VP“) se vztahují pro získání odměny (voucher na zážitek a expertního dobrovolníka či hmotný dar) za poskytnutý finanční dar Nadačnímu fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále NFOZP), který bude zaslán prostřednictvím portálu www.srdcervaci.cz, či objednání produktů kolekce Originál pro Srdcerváče, na které může NFOZP na vyžádání zaslat fakturu. Pokud nedojde k vyžádání faktury při potvrzení objednávky, je finanční transakce považována za dar a produkt je odměnou za něj. Majitelem a provozovatelem je Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (registrovaným Městským soudem v Praze, nadační rejstřík, oddíl N, vložka 645, IČ: 27 91 71 69). 

1.2. Registrujícím jednotlivé dárce/objednávající, správcem stránek www.srdcervaci.cz a dodavatelem odměny ve formě hmotného daru, zážitku, expertního dobrovolnictví, který bude potvrzen zasláním elektronického voucheru, či dodavatelem výrobku, je  NFOZP 

1.3. Práva a povinnosti dodavatele, dárce a NFOZP se řídí těmito VP a českým právním řádem. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VP se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními souvisejícími právními předpisy

II.
Vznik darovací smlouvy

2.1. Dodávka odměny ve formě voucheru na zážitek, expertní dobrovolnictví, hmotného daru se uskuteční pouze na základě připsání finanční částky daru na účet NFOZP a to pod variabilním symbolem (číslo objednávky) vybrané odměny z katalogu na www.srdcervaci.cz. Výběr odměny za finanční dar proběhne dle aktuální nabídky odměn za dar zveřejněný na www.srdcervaci.cz.
Dodávka objednaného zboží z kolekce Originál pro Srdcerváče se uskuteční pouze na základě připsání finanční částky na účet NFOZP a to pod variabilním symbolem, který je totožný s číslem objednávky.

2.2. Každá objednávka odměny musí obsahovat tyto podstatné údaje:
a) identifikační údaje dárce – jeho jména, příjmení, adresy trvalého bydliště, e-mailové adresy, telefonního čísla.
b) místo dodání, nebude-li místo dodání uvedeno, má se za to, že je jím adresa trvalého bydliště dárce.
Neobsahuje-li objednávka odměny požadované údaje, nepovažuje se za řádnou objednávku a není možné ji tak, jak byla dárcem odeslána, potvrdit.
Každá objednávka, která není darem, musí obsahovat tyto identifikační údaje: jméno objednávajícího subjektu, jméno objednávající osoby, sídlo a adresu dodání, e-mailové spojení na kontaktní osobu, telefonní číslo na kontaktní osobu, žádost o vystavení faktury.
Neobsahuje-li objednávka požadované údaje, nepovažuje se za řádnou objednávku a není možné ji tak, potvrdit.

2.3. Objednávka je doručena dodavateli prostředky elektronické komunikace. Dárce učiněním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito VP a souhlasí s nimi.

2.4. Po doručení objednávky dodavatel zpravidla do 1 hodin od jejího doručení potvrdí dárci e-mailem její obdržení. Není-li do 24 hodin od doručení objednávky dárci odesláno potvrzení objednávky ze strany dodavatele, objednávka nebyla přijata a zaniká.

2.5. Doručením potvrzení o přijetí daru na účet NFOZP je mezi stranami uzavřena smlouva o daru (dále také jako „smlouva“). Darovací smlouva bude dárci na vyžádání zaslána elektronicky na email uvedený v objednávce. Poštou odesíláme darovací smlouvy pouze na vyžádání. K vystavení originálu darovací smlouvy NFOZP je třeba kontaktovat sekretariát NFOZP prostřednictvím emailové adresy info@srdcervaci.cz. Potvrzení o daru lze vystavit pouze na majitele účtu, z něhož byl odeslán dar na účet NFOZP.

2.6. NFOZP či dodavatel si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část v těchto případech:

a) daná odměna byla již jiným dárcem či subjektem vybrána
b) existuje jiný relevantní důvod, pro který dárci již nelze vystavit potvrzení o daru a danou odměnu mu zaslat.

V případě, že tato situace nastane, kontaktuje  NFOZP či dodavatel bez zbytečného odkladu dárce za účelem dohody o dalším postup.

III.
Platební způsoby poskytnutí daru, dodání odměny

3.1. Odměna se dodává na místo dodání určené dárcem/objednatelem v objednávce. Dárce/objednatel může zvolit i jiné místo dodání odměny, než které označil jako svoji adresu trvalého bydliště. V takovém případě dárce/objednatel uvede v objednávkovém formuláři toto místo dodání a kontaktní osobu zmocněnou k převzetí odměny v tomto místě. Hmotné dary se dodávají pouze na území České republiky. Ve výjimečných případech je možné hmotný dar zaslat i do zahraničí a to pouze v případě, že budou dárci/objednateli připočteny dodatečné náklady na dopravu a přijata platba převodem předem nebo pomocí platební karty.

Bankovní údaje pro zahraniční platbu:
Účet: 123-414920237/0100 CZK
IBAN CZ560100000123414920237
BIC (SWIFT) KOMBCZPPXXX

3.2. Místo a termín dodání potvrdí dodavatel dárci/objednateli v potvrzení objednávky.

3.3. Lhůta pro odeslání odměny/zboží činí 5 pracovních dní. Objednávky budou vyřízeny obvykle následující pracovní den po přijetí platby.

3.4. Odměna je dodávána těmito způsoby:

Odměna ve formě hmotného daru či zážitku bude zaslána prostřednictvím NFOZP a jeho smluvního partnera. K vybrané odměně ve formě hmotného daru bude přičtena částka za poštovné a balné.

3.5. V případě nezastižení dárce/objednatele  na adrese místa dodání postupuje NFOZP podle pravidel dopravce stanovených pravidel pro doručování. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení zboží je dárce/objednatel povinen uhradit na výzvu NFOZP.

3.6. Dárce, popřípadě jiná osoba, která je k převzetí odměny dárcem zmocněna, musí svým podpisem na příslušném dokumentu potvrdit řádné převzetí objednané odměny spolu se všemi uvedenými doklady.

3.7. Nebezpečí škody na odměně přechází z dodavatele předáním věci k přepravě třetí osobě (přepravci).

IV.
Poskytnutí finančního daru a výběr odměny za dar

4.1.  Hmotné dary, zážitky a expertní dobrovolnictví jako odměna za finanční dar vázající se na výši finančního daru, jsou zveřejněny na www.srdcervaci.cz 

4.2. Poskytnutí daru ve prospěch NFOZP  je možné následujícími způsoby: 

a) platba pomocí platební brány GoPay
b) běžným bankovním převodem
c) platba platební kartou

4.3. Finanční dary uskutečňované bezhotovostně se považují za provedené okamžikem jejich připsání na transparentní účet NFOZP. 

 

V.
Zvláštní pravidla darování alkoholických nápojů

5.1. Darování alkoholických nápojů a návštěva stránek, obsahující dary v podobě alkoholických nápojů, je osobám mladším 18 let zakázáno. Dárce vytvořením objednávky, jejímž předmětem je alkoholický nápoj, prohlašuje, že je starší 18 let. NFOZP prohlašuje a dárce bere na vědomí, že při přebírání alkoholického nápoje je NFOZP, případně dopravce nebo jakýkoliv jiný subjekt, který dárci alkoholický nápoj doručuje, oprávněn zkontrolovat občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, za účelem ověření že je dárce starší 18 let. Nepodrobí-li se dárce této kontrole nebo bude-li mladší 18 let, nebude mu alkoholický nápoj vydán.

VI.
Odstoupení od smlouvy

6.1. Dárce není oprávněn od finančního daru odstoupit, nárokovat ho zpět po poukázání finančního obnosu na účet NFOZP.

VII.
Odpovědnost za vady

7.1. Odpovědnost dodavatele za vady se řídí příslušnými právními předpisy České republiky v platném znění.

7.2. Reklamaci lze uplatnit pouze na zaslané hmotné dary/zboží z kolekce Originál pro Srdcerváče, a to ihned nebo nejpozději do 24 hodin od doručení zásilky. Zásilku tedy, prosím ihned po doručení pečlivě zkontrolujte!

Zásilku je možno reklamovat pokud:
a) zásilka je poškozená přepravou. Obal je na pohled zjevně poničen nebo zvenku vypadá v pořádku, ale uvnitř je zboží poškozeno.
b) zásilka se při přepravě ztratila celá nebo její část

Doporučení! V případě, že je zásilka (obal) na pohled zjevně poničena, otevřít zásilku přímo před dopravcem. Pokud bude zásilka poškozena, vyplňte zápis o škodě přímo s dopravcem. Poškozený obal nevyhazujte – nechte si ho po dobu 7 dnů pro případ kontroly od přepravce.

7.3. Reklamaci na dodání hmotných darů/zboží z kolekce Originál pro Srdcerváče lze uplatnit vůči dodavateli do 24 hodin od doručení e-mailem na info@srdcervaci.cz.

Dárce je povinen při reklamaci jednoznačně identifikovat příslušné číslo daru (uvést: číslo a den objednávky, datum převzetí odměny, číslo zásilky); dodat popis poškození včetně fotodokumentace a doložit, že je osobou oprávněnou k uplatnění nároku.

VIII.
Zpracování osobních údajů

8.1. NFOZP zpracovává osobní údaje dárce pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky NFOZP, pro marketingové účely vč. personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.

8.2. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji NFOZP, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem NFOZP nakládá s osobními údaji dárce, jaké informace o dárci ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv dárce v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

8.3. V souvislosti se zpracováním osobních údajů NFOZP prohlašuje, že
(A) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy;
(B) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;
(C) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a
(D) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

IX.
Závěrečná ustanovení

9.1. NFOZP ručí za pravost všech hmotných darů. Všechny hmotné dary byly věnovány NFOZP pouze pro projekt Srdcerváči a to jejich původním vlastníkem nebo zastupující třetí stranou na základě smluvního vztahu.

9.2. Svojí účastí na zážitku či setkáním s expertním dobrovolníkem  projevuje každý přímý účastník  (myslí se tím skutečný účastník, nikoli dárce finančního daru, který si zážitek či expertní dobrovolnictví vybere jako odměnu z katalogu na www.srdcervaci.cz) souhlas s tím, že se zúčastňuje tohoto zážitku či expertního dobrovolnictví na vlastní nebezpečí a je si vědom, že NFOZP ani poskytovatel zážitku nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění a škody vzniklé účastníkům během konání. Dále svojí účastí souhlasí s tím, že jejich zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům dané akce/zážitku.

9.3. Pokud není na voucheru uvedeno jinak, den konání zážitku/akce/expertního dobrovolnictví je pevně daný. Nelze sjednat náhradní termín. A to ani v případě výjimečné události.

9.4. Pokud je na voucheru uvedeno, že termín zážitku/akce/expertního dobrovolnictví je na dohodě dárce a poskytovatele akce/zážitku/expertního dobrovolnictví, a tato informace je též uvedena u dané odměny v katalogu na www.srdcervaci.cz, nemá NFOZP povinnost sjednat termín plnění  akce/zážitku/expertního dobrovolnictví. Tato povinnost  je pouze na  straně dárce, aby se na termínu plnění domluvil s poskytovatelem akce/zážitku/expertního dobrovolnictví.

9.5. V případě, že má poskytovatel daru z katalogu ve formě zážitku či expertního dobrovolnictví, stanoveny podmínky účasti na zážitku či expertním dobrovolnictví, zasláním finančního daru a učiněním objednávky odměny dává dárce a přímý účastník zážitku či expertního dobrovolnictví, bez rozlišení, zda se jedná o tu samou osobu či nikoli, souhlas s podmínkami účasti na zážitku či expertním dobrovolnictví.

9.6. Pro posouzení všech ustanovení darovací smlouvy a případné spory z této smlouvy je rozhodné právo České republiky a příslušné jsou soudy České republiky.

9.7. Aktuální znění těchto VP je zveřejněno pouze na www.srdcervaci.cz. Odesláním daru potvrzuje dárce svůj výslovný, úplný a bezvýhradný souhlas se zněním aktuálních VP.

9.8. NFOZP je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit VP s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí předcházet datu vyhlášení jejich nového znění na internetových stránkách www.srdcervaci.cz. Obsahuje-li smlouva úpravu práv a povinností smluvních stran odlišnou od znění těchto VP, má přednost znění smlouvy.

9.9. V rámci VP se pojmem dárce rozumí fyzická či právnická osoba, která zaslala finanční dar a z katalogu si vybrala odměnu v podobě hmotného daru nebo zážitku. Poskytovatel zážitku je subjekt, který věnoval NFOZP pro projekt Srdcerváči unikátní hmotný dar, expertní dobrovolnictví nebo zážitek prezentující se v katalogu na www.srdcervaci.cz.

9.10. Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dnem 30.10.2020.